Genel Bilgiler

 Bilindiği üzere 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Yönetim sisteminde yeni düzenlemeler yapılmış olup bu çerçevede Kamu idarelerine önemli derecede yükümlülük ve sorumluluklar getirilmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme ile; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, faaliyet raporları, iç kontrol ve benzeri kavram, süreç ve uygulamalar getirilmiştir.

 Performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel unsurları arasında yer alan faaliyet raporları üst yöneticiler ve harcama yetkililerinin hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesinde önemli bir unsurdur. Kamuya makul güvence verme faaliyet raporları ile sağlanmaktadır.

 5018 sayılı kanun Mali Hizmetler birimine yani başkanlığımıza önemli görevler yüklemiştir. Bunlardan önemli olanlardan bir tanesi de birim faaliyet raporlarına dayanılarak hazırlanan idare faaliyet raporudur.

   Bu kapsamda Başkanlığımızda; 2018 yılında yürütülen iş ve işlemlerine ilişkin birim faaliyet raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

 

1-Kontrol Ortamı Standartları

İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

 

Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Teşkilat Yapısı

Hassas Görevler

Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri 

Yetki Devri Formu

 

2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planma ve Programlama

 

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

Kurum Risk Haritası

Risk Puan Tablosu

Risk Eylem Planı Tablosu

Risk Profili Tablosu

Risk Envanteri Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

Hizmet Envanteri

Hizmet Standartları

KFS3- Görevlerin Ayrılığı

Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller 

Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği

Görev Tanımları

Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Erişim-Yetki Taahhütnamesi

 

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

2018 Yılı Faaliyet Raporu

2019 Yılı Faaliyet Raporu

2020 Yılı Faaliyet Raporu

2021 Faaliyet Raporu

2022 Yılı Faaliyet Raporu

2023 Yılı Faaliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

Personel Öneri Formu

Şikayet Dilekçesi Form

Tutanak Formu

 

5-İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

İç Kontrol Değerlendirme Formu

 


İÇ KONTROL TOPLANTISI

 

   Üniversitemizde Rektör Yardımcısı Prof . Dr. İbrahim Halil Seyrek başkanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Uyum Eylem Planı çerçevesinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri 26.11.2019 tarihli Rektörlük Oluru ile oluşturuluşmuş olup,  İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri’ne yönelik iç kontrol sistemi hakkında ilk farkındalık toplantısı gerçekleştirilmiş olup Uyum eylem planı hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir.

 

 

 


Son Güncelleme: 2024-01-11 14:38:55
                              

Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024