6353 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

 

6353 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ÖĞRENCİ AFFI DUYURUSU

 

 

6353 sayılı 4/7/2012 tarihinde kabul edilen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun Geçici 63. Maddesiyle 2547 sayılı kanuna ek yapılmış ve öğrenci affı konusunda tekrar düzenlemeye gidilmiştir.

 

Buna göre; 6111 sayılı kanunla değişik 2547 sayılı kanunun geçici 58. Maddesinden süresi içinde başvurmamaları nedeniyle yararlanamayanlar, (Uluslararası Ortak Lisans Programları çerçevesinde öğrenim görenler dâhil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne başvuruda bulunmaları hâlinde Geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip

 eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

30 Temmuz 2012 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Fakülte Dekanlıklarına/ Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

 

1- Diplomanın Aslı

2-Transkript belgesi

3- Adli Sicil Belgesi (sabıka kaydı)

4-Üniversite yerleştirme belgesi (kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar için istenecektir)

5- 2 fotoğraf

6- Askerlik durum belgesi (TC Uyruklu Erkek Adaylar İçin, Terhis Belgesi veya Muaf Olduklarına Dair Belge, askerliğini henüz yapmamış olanlar ders kayıtlarına kadar askerlik durum belgelerini getirmeleri gerekmektedir.)

 

Başvurular bizzat veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İntibak İşlemleri

2012-2013 Güz yarıyılına başlamak isteyen öğrencilerin intibak işlemleri ilgili birimlerce yapılacak olup 07 Eylül 2012 tarihine kadar başvurmayan öğrencilerin intibak işlemleri takip eden dönemlerde değerlendirilecektir.

 

 

- Başvuru Dilekçesi

- 6111 Sayılı Af Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esaslar

- 6111 Sayılı Af Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esaslar'da Yapılan Değişiklikler

- Konu ile ilgili Yüksek Öğretim Kurulunun 27.07.2012 Tarihli Yazısı

- 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 58. ve 63. maddeler

 

Mevzuat

Adayların kabul ve intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan/yayınlanacak olan kararlar doğrultusunda ve Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmakta olan “6111 Sayılı Af Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esaslar”a uygun olarak gerçekleştirilecektir.

                              

Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2014                                                                                 050652